Research Grant

Bara odeeffannoo kana keessatti TQOn industirii baayyee baayyee barbaachisaadha. TQOn tekinooloojii baayyee daaynaamikii ta’ee fi yeroo yeroon jijjiiramaa adeemuudha. Hawaasa biyya keenyaa fi naannoo keenyaaf babal’ina industirii yeroo ammaa kana sadarkaa gadi aanaa irra jiru keessatti takka industiriiwwan biroo keessatti akka galteetti kan tajaajiluu fi mataa isaatti industirii bal’aan uumamuunii danda’a. Biyya chaayinaa keessatti meeshaalee alergeen(export goods) harki 27.5% omishaalee TQO ti. Biyya Indiyaa keessatti harki 50.3% tajaajiloota alergee(export services) dha.  Akkasumas, biyyi guddinaan addunyaa irraa sadarkaa gaarii irra jirtu kooriyaan kibbaa tajaajila Investimentii TQO tiin.